Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

Financieel 2021

 Financieel overzicht 2021            
             31.12.2021
             
  Liquide middelen         €             808,31
  Reserveringen         €       15.000,00
             
  Totaal         €       15.808,31
             
Staat van Inkomsten en Uitgaven 2021            
  Baten          €    59.156,97
             
  Organisatiekosten    €       17.326,52      
  Accomodatiekosten   €       14.411,81      
  Herinrichtingskosten   €       75.576,09      
  Totaal uitgaven   € 107.314,42      
             
  Negatief saldo 2021   € -48.157,45      
             
  Totaal:    €     59.156,97     €    59.156,97
             

Toelichting op het financieel overzicht:

De inkomsten bestonden in 2021 uit entreegelden, boekverkoop, donaties, subsidies en sponsors.  
Euro 15.000 gereserveerd, waarvan Euro 10.000 voor Streekdracht en Euro 5.000 als ijzeren reserve voor onvoorziene uitgaven.  
Voor de diverse projecten met betrekking tot de herinrichting zijn betalingen verricht aan leveranciers welke pas na het boekjaar, in 2022, door harde subsidies  zullen worden gecompenseerd.  

Anbi

De Stichting Streekmuseum Elsloo is door de belastingdienst sinds 1 januari 2008 erkend als een ANBI instelling.
ANBI is de afkorting voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Daarnaast heeft de belastingdienst ons ook erkend als culturele ANBI instelling. 

Hierdoor is het voor donateurs mogelijk om hun giften af te trekken in de belastingaangifte. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Als ANBI publiceren we jaarlijks diverse gegevens van ons museum waarvan ook de belastingdienst vindt dat deze openbaar toegankelijk moeten zijn. Bij de belastingdienst staat onze site met deze gegevens geregistreerd.

Onze ANBI gegevens:

NAAM:
Stichting Streekmuseum Elsloo.
Ook bekend als: Streekmuseum Elsloo.

FISCAAL NUMMER:
817903252

CONTACTGEGEVENS:
Adres:
Op de Berg 4-6
6181 GT Elsloo

Telefoon: 046-4376052

E-mail: info@streekmuseumelsloo.nl

BESTUURSSAMENSTELLING:
Voorzitter: de heer H. Luijten uit Elsloo
Secretaris: mevrouw A. van Mulken uit Meers 
Penningmeester: de heer G. Peters uit Elsloo
Lid: mevrouw M. van Kan-Notten uit Catsop 
Lid: mevrouw C. Versluis uit Stein
Lid: mevrouw M. Heijen uit Elsloo

De voorzitter, secretaris en de penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur van de stichting. Het bestuur voorziet zelf in de benoeming van bestuursleden. Een en ander is notarieel laatstelijk vastgelegd in de statuten van de Stichting d.d. 5 november 1986.

BELEIDSPLAN:
De hoofdlijnen van het actueel Beleidsplan zijn elders op deze pagina gepubliceerd.

BELONINGSBELEID:
De stichting telt een 33 tal vrijwilligers, waaronder de bestuursleden. De bestuursleden en overige vrijwilligers ontvangen voor hun inzet geen beloning (vergoeding of vacatiegeld). Uitsluitend gemaakte onkosten worden vergoed. Dit betreft de reiskosten in geval er activiteiten uitgevoerd worden buiten de gemeente Stein. Daarnaast heeft de gemeente Stein een beroepsmatig functionaris ingezet voor 0,5 fte ter vervulling van de taak van conservator. Voor de stichting zijn hieraan geen kosten verbonden. Het salaris en overige arbeidsvoorwaardelijke kosten gaan rechtstreeks ten laste van de gemeente Stein.

MISSIE
De missie van Stichting Streekmuseum Elsloo bestaat uit:

1. Het verzamelen, bijeenhouden en tentoonstellen van geschied-en volkskundige objecten van de Limburgse Maasvallei in een museum in de oude dorpskern van Elsoo.
2. Het bevorderen van onderzoek en kennis van hierboven genoemde objecten.
3. Het vergaren en overdragen van kennis over de geschiedenis van de Limburgse Maasvallei of delen daarvan.

FINANCIËLE VERANTWOORDING:
Aan het begin van ieder jaar wordt het financiële jaarverslag opgemaakt over het voorafgaande jaar. Het meest recente financiële jaarverslag is gepubliceerd onder de ANBI publicaties op deze site.

VERSLAG VAN DE UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN:
Aan het begin van ieder jaar wordt het activiteiten jaarverslag opgemaakt over het voorafgaande jaar. De activiteiten van het verstreken jaar zijn elders op deze pagina gepubliceerd.

Hoofdlijnen actueel Beleidsplan Streekmuseum Elsloo

Het Beleidsplan 2020-2021 is afgestemd op de metamorfose die het museum sinds enkele jaren ondergaat en die de komende periode voltooid gaat worden.
De transitie betreft de tentoonstellingsruimten, de thema’s, de organisatie, de activiteiten en de professionalisering van de medewerkers. Het museum is meer dan alleen de ruimte en de collectie.

Door het verzorgen van historische modeshows, het organiseren van workshops voor alle leeftijdsgroepen, het inrichten van themamiddagen in verzorgingstehuizen, het geven van lezingen en cursussen alsmede alle andere activiteiten, is ons museum een niet weg te denken onderdeel van de samenleving.
Het museum levert een wezenlijke bijdrage aan maatschappelijke processen zoals het bestrijden van eenzaamheid en het bieden van kansen aan mensen die dreigen aan de kant te moeten blijven staan.

Daarbij is de kerntaak: het behoud van en bereikbaar maken van het cultureel erfgoed de basis.
Samenwerken met aanverwante instellingen, maatschappelijke organisaties, provincie en gemeente wordt gezien als een vereiste en actief nagestreefd.

Jaarverslag recent uitgevoerde activiteiten

In de periode januari 2019 tot maart 2020 (tot aan de sluitingvan het museum vanwege de corona-crisis) werden in en namens het Streekmuseum Elsloo de volgende activiteiten door de medewerkers van het museum uitgeoefend.

 1. Er werden binnen het museum rondleidingen aan groepen en individuele bezoekers gegeven.
 2. Wij verzorgden dorpswandelingen door de historische kern van Elsloo en het aangrenzende kasteelpark.
 3. Onze vrijwillers verzorgden voor de bewoners in diverse verzorgingshuizen nostalgische modeshows, inclusief presentaties over het leven door de eeuwen heen.
 4. In het kader van het project Wètste Nog, ter bestrijding van eenzaamheid onder ouderen, werden er nostalgische lunchbijeenkomsten in het museum verzorgd.
 5. Voor scholen verzorgden wij speciale rondleidingen geeent op kinderen, welke afgesloten werden met het zelf bakken van spek met eieren op een antiek fornuis.
 6. Wij verzorgden in samenwerking met Dorpsplatform Elsloo een omgevingscursus over historie en landschapsontwikkeling.
 7. In nauwe samenwerking met Stichting Erfgoed Stein gaven wij ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding het bijna 500 pagina's tellende boek "Op Het Netvlies Gebrand" uit. De oplage van 500 stuks is uitverkocht.
 8. Ook verzorgden wij in het kader van de viering van 75 jaar bevrijding twee tentoonstellingen over oorlog en bevrijding.
 9. Tevens gaven wij lezingen in het kader van de herdenking van 75 bevrijding van Nederland. In verband met de Corona-restricties hebben wij de lezing nadien gefilmd en op YouTube geplaatst, zodat belangstellenden daar toch kennis van konden nemen.
 10. Onze vrijwilligers voerden technisch onderhoud uit aan de collecties, zorgden voor opbouw opstellingen en inrichten tentoonstellingen.
 11. Er werd werkzaamheden verricht inzake het beheer, verantwoord opbergen en verzorgen van archiefstukken, fotocollecties en boeken.
 12. De vrijwilligers hebben de verbouwing en inrichting afgerond van de nieuwe multifunctionele ontvangst- en verzamelruimte voor groepen.
 13. Wij hebben meegewerkt aan diverse publicaties en hebben op verzoek historische informatie aan overheden en andere aanvragers verstrekt.
 14. Het museum is een van de vier trouwlocaties in de Gemeente Stein; in dat kader vonden twee huwelijksvoltrekkingen plaats in het museum.

boek slide 01

Cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.